ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาปาง หมู่ที่ 3 ( สายตาปาง - พะเยียวตาสุ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง