ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง