องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร (3 ภาพ)
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคณะกรรมการ ฯ ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคคลภายนอกซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นผู้แทนภาคราชการ เป็นกรรมการ โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือในเรื่องของการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) แล้วรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ผู้โพส : admin