องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเรื่อง รับ(โอนย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
photo ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (ครั้งที่ 2) เพื่อจัดทำผังร่างผังเมืองรวมชุมชนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) เพื่อจัดทำผังแนวคิด ผังเมืองรวมชุมชนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง (แบบ สถ./ผถ. 4/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร (แบบ สถ./ผถ. 4/5) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file โครงการสำรวจจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2